Villkor för annonsering i Ny Företagsamhet

Sandwall & Company AB, (nedan kallad Ny Företagsamhet) org.nr. 556997-5732, Artillerigatan 53 114 45 Stockholm står bakom guiden Ny Företagsamhet,

Genom Bud på Sponsrat innehåll i guiden accepterar du (”Annonsören”) Ny Företagsamhets vid var tid gällande villkor för annonsering (”Villkoren”).

Ny Företagsamhet har rätt att ensidigt ändra Villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att de ändrade Villkoren har meddelats Annonsören genom att ha hållits tillgängliga på www.nyf.se/villkor. Med beteckningen ”Part” nedan avses antingen Ny Företagsamhet eller Annonsören och med beteckningen ”Parterna” avses Ny Företagsamhet och Annonsören gemensamt.

Annonsmaterial och tekniska materialspecifikationer

Det åligger Annonsören att producera det Sponsrade innehåll som ska tryckas i dennes del av guiden. Ny Företagsamhet har vidare rätt att modifiera innehållet så att det passar guidens utformning. Annonsören har sedan tre arbetsdagar på sig att inkomma med invändningar, i annat fall godkänns innehållet.

Annonsören har rätt att uppdatera sitt Sponsrade innehåll med tre månaders varsel, oftast går det däremot bra att göra ändringarna med kortare varsel.

Ansvar och Skyldigheter

Annonsören ansvarar för att dennes Sponsrade innehåll är Ny Företagsamhet tillhanda i enlighet med de tidsramar som anges när datum för preliminärt tryck av guide fastställs.

Ny Företagsamhet ansvarar för att Sponsrat innehåll är förenligt med vid var tid gällande lagstiftning, författning, av myndighet lämnad föreskrift, andra regler eller god sed inom Annonsörens bransch och för aktuellt media.

Ny Företagsamhet förbehåller sig rätten att annonsmarkera Sponsrat innehåll. I övrigt vad avser innehåll i och utformning av sponsrat innehåll hänvisar Ny Företagsamhet till bestämmelserna i marknadsföringslagen, andra regler och god sed inom Annonsörens bransch och för aktuellt media.

Priser

Priser för sponsrat innehåll i guiden beror på vilka bud som har lämnats av Annonsörerna och vilket bud som har accepterats av Ny Företagsamhet för respektive bransch och sområde.

Bud

Annonsörens bud är bindande tills nästa upplaga går till tryck, dock senast inom tre månader, eller om det inte finns någon aktiv upplaga gäller budet i sex månader. Bud kan lämnas via hemsidan, telefon, e-post, vanlig post eller på annat sätt skriftligt och muntligt sätt.

Bindningstid och uppsägningstid

Ny Företagsamhet tillämpar ingen bindningstid.

Ny Företagsamhet tillämpar tre månaders uppsägningstid, oavsett vilken part som säger upp avtalet. Tiden möjliggör för Ny Företagsamhet att ersätta Annonsören samt producera större volymer av guiden (eftersom det är samma upplaga som går ut flera veckor). Om ersättare hittas tidigare kan parterna komma överens om ett tidigare datum för avslut.

Uppsägning meddelas antingen via telefon eller e-post.

Betalning

Betalning sker av Annonsören till Ny Företagsamhet via faktura, som skickas ut med e-post eller brevpost, den första veckan varje ny månad, utställd med 20 dagars betalningsvillkor. Annonsören meddelar Ny Företagsamhet på vilket av dessa två sätt man önskar mottaga fakturor.

Vad som gäller vid Annonsörens dröjsmål med betalning framgår av fakturan.

Leverans och Reklamation

Annonsören äger inte rätt att reklamera Sponsrat innehåll efter att Annonsören godkänt innehållet.

Antal guider som produceras

Definitionen av nya företaga är företag som registrerats hos Bolagsverket. Dessa är mottagare av guiden via post i den utsträckning Ny Företagsamhet kan komma åt deras postadress, vi har ungefär 98% räckvidd. Fakturan avser alltid föregående månad och det exakta antalet guider som har skickats ut.

För att få maximal spridning producerar Ny Företagsamhet även guider som kommer att delas ut till exempelvis frisörsalonger och andra företag med väntrum runt om i Sverige. Månadsvis rör det sig om cirka 200 guider i Götaland, 200 guider i Svealand och 50 guider i Norrland. Dessa faktureras Annonsören och är inräknade i kalkylatorn på hemsidan.

Annonsören får i samband med att fakturan går ut en fullständig lista med företagsnamn på samtliga mottagare av guiden via post.

Ny Företagsamhets rätt att vägra annons

Ansvarig utgivare har rätt att vägra införande av Sponsrat innehåll enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen varför Ny Företagsamhet förbehåller sig rätten att vägra införa Sponsrat innehåll.

Äganderätt

För sådant annonsmaterial som producerats av Ny Företagsamhet på uppdrag av Annonsören och som betalats av Annonsören enligt fakturaunderlag tillkommer äganderätten Annonsören.

För övrigt av Ny Företagsamhet producerat annonsmaterial och ändringar av Annonsörens annonsmaterial som inte betalats av Annonsören tillkommer äganderätten Ny Företagsamhet.

Force Majeure

Part är befriad från ansvar för det fall fullgörandet av någon förpliktelse enligt avtalet förhindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter utanför Parts kontroll, exempelvis myndighetsåtgärd, arbetskonflikt, krig, brand, översvämningar, andra naturkatastrofer även som alla omständigheter i övrigt som föranleder driftstörningar hos Part, Parts leverantörer eller Parts verksamhet i allmänhet. Part är skyldig att, utan fördröjning, informera den andra Parten om förekomsten, längden och upphörandet av force majeure för att Part skall vara befriad från ansvar.

Överlåtelse

Dessa Villkor och de rättigheter och skyldigheter som följer genom Annonsörens Bud på Sponsrat innehåll, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av Annonsören utan Ny Företagsamhets godkännande. Det står dock Ny Företagsamhet fritt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.